Wetgeving

Elektrische eenwielers zoals de AirWheel  zijn nieuw in Nederland en worden nog niet specifiek genoemd in de wegenverkeerswet van 1994. Veel mensen hebben daarom vragen omtrent de wettelijke status van een elektrische eenwieler. Is AirWheel verboden of toegestaan in Nederland? Het antwoord geven wij u hieronder.

De wegenverkeerswet van 1994

Volgens de wegenverkeerswet van 1994 valt een elektrische eenwieler zoals de AirWheel onder de categorie motorrijtuigen. In artikel 1 lid 1 onder C wordt een motorrijtuig als volgt gedefinieerd:

motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning;

Vervolgens worden de motorrijtuigen gedefinieerd in verschillende categorieën. Maar omdat de elektrische eenwieler niet onder een van de bestaande categorieën valt is artikel 1 lid E, sub D van toepassing waarin verwezen wordt naar artikel 20b van de wegenverkeerswet 1994. Daarin staat vermeld:

1. Voorafgaande aan de toelating tot het verkeer op de weg kan Onze Minister een motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, per type of individueel voertuig aanwijzen op grond van zijn veiligheidsaspecten, indien:

a. de toelating overeenstemt met de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, tweede lid en derde lid, onderdeel a, genoemde doeleinden; en

b. er voor dit motorrijtuig niet een typegoedkeuring overeenkomstig in het kader van de Europese Unie tot stand gekomen voorschriften vereist is.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden vastgesteld betreffende de aanwijzing.

Is een elektrische eenwieler in Nederland toegestaan?

Ja, de elektrische eenwieler is in Nederland toegestaan maar u mag er niet NIET mee op de openbare weg, daarvoor moet eerst nog toestemming gegeven worden door de Minister. Omdat er voor de elektrische eenwieler nog geen voertuigcategorie is bepaald kan er dus ook geen kenteken(plaat) worden afgegeven. Een elektrische eenwieler kan dus ook niet worden verzekerd! Bij overtredingen loopt u op basis van artikel 30 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen het risico op een proces-verbaal.

Een elektrische eenwieler mag dus gebruikt worden op privé terreinen zoals campings, bedrijfsterreinen, eigen wegen, in fabriekshallen, enz. als u daarvoor toestemming heeft van de eigenaar. Maar waar u ook gaat rijden: let altijd op de veiligheid van uzelf en anderen!